ZERO1 (Japanese Website)
ZERO1 UStream Channel
CDJapan
Visit J-List Now
Loading...
Results Archive
* Happening *

Home » Results Archive » Happening

     
     
     
     
   
  "Happening"
Tokyo, Japan -
February 26th, 2006
Korakuen Hall
1,400 fans
 
     
 
FIGHT CARD
ZERO1-MAX United National Heavyweight title
Decision Match:
o © Kohei Sato vs. Ryoji Sai x
(15:10 → tiger suplex hold)
Shinjiro Otani
Masato Tanaka
x Yoshihito Sasaki
vs. Steve Corino
Y2P-160kg
NP5 o
(17:00 → hyper knee attack)
ZERO1-MAX International Jr. Heavyweight title:
x Ikuto Hidaka vs. Takuya Sugawara © o
(19:26 → Shiisanpuuta)
o Takao Omori
Tatsuhito Takaiwa
vs. Tadao Yasuda x
Tatsutoshi Goto
(9:18 → Axe Bomber)
o Minoru Fujita
Alex Shelley
GENTARO
vs. Kagetora
Gamma x
Crazy Boy
(17:17 → dial hold)
o Rikiya Fudo
Daisaku Shimoda
vs. Fuyuki Takahashi x
Takashi Uwano
(11:48 → diving guillotine drop)
o Kamikaze vs. Osamu Namiguchi x
(10:52 → moonsault press)
 
     
   
  "Happening"
Osaka, Japan -
February 25th, 2006
Osaka Physical Education Hall 2nd hippodrome
1,400 fans
 
     
 
FIGHT CARD
AWA World Heavyweight Title:
o Shinjiro Otani © vs. Ryoji Sai x
(21:42 → dragon suplex hold)
ZERO1-MAX Intercontinental Tag Team Titles:
Ikuto Hidaka
x Minoru Fujita
vs. Steve Corino ©
Y2P-160kg © o
(21:53 → Karuizawa)
Takao Omori
Kohei Sato
x Yoshihito Sasaki
vs. Tadao Yasuda
Tatsutoshi Goto o
Gamma
(12:10 → small package hold)
o Masato Tanaka vs. GENTARO x
(11:30 → Diamond Dust)
Tatsuhito Takaiwa
o Alex Shelley
vs. Takuya Sugawara
Crazy Boy x
(11:31 → shellshock 2006)
Rikiya Fudo
x Fuyuki Takahashi
vs. Masanobu Kurisu o
Takehiro Murahama
(12:14 → pinfall)
o Kamikaze vs. Osamu Namiguchi x
(9:48 → moonsault press)
 
     
   
  "Happening"
Chiba, Japan -
February 24th, 2006
Chiba East Gold Arena
 
     
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
x Tatsuhito Takaiwa
vs. Kohei Sato
Ryoji Sai o
(23:16 → sidmouth)
Taka Omori
x Kamikaze
vs. Steve Corino
Y2P-160kg o
(14:59 → ham sandwich)
Masato Tanaka
x Rikya Fudo
vs. Tatsutoshi Goto o
Tadao Yasuda
(8:43 → backdrop suplex)
o Yoshihito Sasaki vs. Fuyuki Takahashi x
(7:32 → Argentine Coaster)
o Ikuto Hidaka
Minoru Fujita
Alex Shelley
vs. Gamma x
Takuya Sugawara
Crazy Boy
(19:11 → Hidacatch)
x Takehiro Murahama vs. GENTARO o
(7:08 → shooting star press)
x Osamu Namiguchi vs. Munenori Sawa o
(10:36 → jujigatame)
 
     
   
  "S - Arena Vol. 10"
Tokyo, Japan -
February 23rd, 2006
Shin-kiba 1st Ring
200 fans
 
     
 
FIGHT CARD
Axe Bomber Challenge Match:
o Yoshihito Sasaki vs. 726 x
(6:12 → Argentine backbreaker)
o Tatsutoshi Goto vs. Fugofugo Yumeji x
(0:25 → backdrop suplex)
Osamu Namiguchi Penalty Match:
If Nami Loses his Ring Name changes:
NOZAWA
MAZADA
o Crazy Boy
vs. Alex Shelley
Osamu Namiguchi
Takehiro Murahama x
(13:26 → Boston Crab)
Ikuto Hidaka
o Minoru Fujita
vs. Lingerie Muto
Kikubonotaro x
(13:03 → shining wizard)
Rikiya Fudo's Anger Match:
(Special Umpire: Ryouji "Rhinoceros" Sai)
x Rikiya Fudo vs. Mr. Baseball o
(7:30 → side roll-up)
 
     
   
  "Happening"
Aichi, Japan -
February 18th, 2006
Toyohashi City Synthesis Gymnasium
1,300 fans
 
     
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
x Minoru Fujita
vs. Kohei Sato o
Ryoji Sai
(19:06 → German suplex hold)
Taka Omori
x Kamikaze
vs. Masato Tanaka
Kintaro Kanemura o
(11:20 → Samson Clutch)
WWA World Welterweight Championship:
o Katsuhiko Nakajima © vs. Crazy Boy x
(15:00 → German suplex hold)
Ikuto Hidaka
x Osamu Namiguchi
vs. Gamma
Takuya Sugawara o
(13:42 → Shiisanputa)
x Takehiro Murahama vs. Y2P-160kg o
(2:35 → ...)
Tadao Yasuda
Tatsuhito Takaiwa
x Rikya Fudo
vs. NOSAWA
MAZADA
Katsushi Takemura o
(12:20 → M9)
o Yoshihito Sasaki vs. GENTARO x
(13:52 → Samson clutch killer)
 
     
   
  "Happening" - Opening Show
Aichi, Japan -
February 12th, 2006
Nagoya City Sport Center
500 fans
 
     
 
FIGHT CARD
Special Tag Match:
Shinjiro Otani
x Kohei Sato
vs. Takao Omori o
Ryoji Sai
(19:15 → Axe Bomber)
o Masato Tanaka
Kintaro Kanemura
vs. Yoshihito Sasaki x
Daisuke Sekimoto
(11:30 → Diamond Dust)
Ikuto Hidaka
Minoru Fujita
x Osamu Namiguchi
vs. GAMMA
Takuya Sugawara
Crazy Boy o
(16:52 → Moonsault Press)
x Rikiya Fudo vs. Y2P-160kg o
(6:18 → "Walls of P")
o Tatsuhito Takaiwa vs. Lingerie Muto x
(7:18 → Death Valley bomb)
Kamikaze
x Cosmo☆Soldier
vs. Tadao Yasuda o
GENTARO
(12:42 → urinagi)
x Fuyuki Takahashi vs. Takehiro Murahama o
(5:48 → jujigatame)